Theo đó, HSBC VN không chỉ đạt giải thưởng Ngân hàng toàn cầu tốt nhất VN lần thứ hai liên tiếp mà còn giành được giải thưởng Ngân hàng toàn cầu cung cấp các dịch vụ tài chính doanh nghiệp tốt nhất VN và giải thưởng Giao dịch M&A tốt nhất VN với vai trò ngân hàng tư vấn tài chính trong giao dịch mua lại 65% LafargeHolcim của Siam City Cement trị giá 524 triệu USD.

Ông Phạm Hồng Hải, tổng giám đốc HSBC VN cho biết, HSBC VN đã tư vấn cho năm trong số 10 hợp đồng sáp nhập M&A lớn nhất tại VN, chứng tỏ vai trò quan trọng của HSBC trong việc tư vấn về các giao dịch M&A phức tạp, xuyên biên giới ở tại thị trường địa phương.

Giải thưởng Ngân hàng toàn cầu tốt nhất tại VN được đánh giá thông qua nhiều tiêu chí, bao gồm kết quả hoạt động tài chính, quy mô hoạt động kinh doanh, quá trình phát triển, hoạt động của dịch vụ tài chính doanh nghiệp, tăng vốn, hoạt động ngân hàng tư vấn và giao dịch và những đóng góp to lớn dành cho thị trường trong nước.

Đối với giải thưởng Ngân hàng toàn cầu cung cấp các dịch vụ tài chính doanh nghiệp tốt nhất VN, các ngân hàng được đánh giá bằng Hệ số xếp hạng của Triple A - TASQ (Triple A Scoring Quotient), một hệ thống xếp hạng nội bộ do tạp chí The Asset đã phát triển trong 18 năm qua. TASQ đánh giá số lượng và các loại giao dịch, mức độ phổ biến trong ngành, quy mô/tầm quan trọng của giao dịch, số lượng bút toán, sự đổi mới/tác động trên thị trường vốn, chất lượng thực hiện và hiệu suất thị trường thứ cấp.