BIDV hoàn tất chi trả cổ tức năm 2017, 2018

ngày 12/12/2019 mới đây Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2017 và 2018 cho cổ đông.
 (photo: )

Theo đó BIDV đã thực trả cổ tức cho cổ động nhà nước với tổng giá trị là à 4,560.25 tỷ vào kho bạc nhà nước và cổ đông ngoài Nhà nước là 223,76 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Đặc biệt, mặc dù nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của BIDV là Ngân hàng KEB Hana (Hàn Quốc) có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, nhưng theo thỏa thuận với BIDV,  Ngân hàng KEB Hana đã từ chối nhận cổ tức năm 2017, 2018 với số tiền hơn 844 tỷ đồng.

Việc hoàn thành chi trả cổ tức năm 2017, 2018 với tỷ lệ 14% bằng tiền mặt đã khẳng định năng lực tài chính vững mạnh của BIDV, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng trong dài hạn, đặc biệt sau khi có sự tham gia của cổ đông chiến lược nước ngoài - Ngân hàng KEB Hana từ ngày 06/11/2019.

vote data