Đơn vị kiểm toán: Báo cáo tài chính của AVF không phản ánh trung thực và hợp lý

Theo báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2018 của CTCP Việt An (UPCoM: AVF), đơn vị kiểm toán đã có kết luận rằng báo cáo tài chính giữa niên độ của AVF không phản ánh trung thực và hợp lý.
 (photo: )

Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần của AVF đạt hơn 59 tỷ đồng, giảm 11% so cùng kỳ 2017. Lợi nhuận sau thuế tiếp tục âm hơn 51 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ gần 42 tỷ của cùng kỳ.

Trong khi đó, theo báo cáo tài chính trước soát xét, doanh thu của AVF ở mức 59 tỷ đồng nhưng con số lỗ lại ít hơn sau kiểm toán khi ở mức gần 43 tỷ đồng.

Theo giải trình của AVF, nguyên nhân thua lỗ do Công ty chỉ thực hiện dịch vụ gia công cho khách hàng nhưng vẫn trích trước chi phí lãi vay.

Đáng nói, đơn vị kiểm toán đưa ra ý kết luận trái ngược. Theo đó, tại ngày 30/06/2018, đơn vị kiểm toán không thu thập đủ bằng chứng kiểm toán xác định tính đầy đủ và xác thực cho khoản mục "Phải thu khác ngắn hạn" trình bày trên bảng cân đối kế toán với giá trị hơn 310 tỷ đồng, đã được trích lập dự phòng 77.44%. Ngoài ra, Công ty chưa hoàn tất việc đối chiếu và xác nhận đối với một số khoản mục "Tiền gửi ngân hàng" với giá trị 18 triệu đồng, khoản mục "Vay ngắn hạn" với giá trị 150 tỷ đồng, khoản mục "Trả trước cho người bán ngắn hạn" với giá trị gần 4 tỷ đồng, khoản "Người mua trả tiền trước ngắn hạn" với giá trị hơn 6 tỷ đồng, khoản "Phải trả người bán ngắn hạn" với giá gần 50 tỷ đồng, khoản "Chi phí lãi vay phải trả ngắn hạn" 14 tỷ đồng và khoảng "Phải trả ngắn hạn khác" gần 101 tỷ đồng. Căn cứ vào hồ sơ của Công ty, đơn vị kiểm toán không thể xác định được những điều chỉnh phù hợp cho các khoản mục trên bằng các thủ tục kiểm toán thay thế.

AVF đã chuyển sang hoạt động gia công cá tra phi-lê từ năm 2015 và tiếp tục duy trì hoạt động trong năm 2018. Theo đó khả năng tạo ra dòng tiền và thanh toán công nợ của Công ty sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, Công ty đang ghi nhận khoản lỗ lũy kế lả 2,161 tỷ đồng. Khoản lỗ này đã vượt quá vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn khác của chủ sở hữu là 1,714 tỷ đồng và nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn là 1,797 tỷ đồng. Các yếu tố này làm nảy sinh sự hoài nghi về khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty trong tương lai.

Với những dữ kiện này, đơn vị kiểm toán đã có kết luận rằng, do tầm quan trọng của vấn đề đã được trình bày tại đoạn "Cơ sở đưa ra kết luận trái ngược", báo cáo tài chính giữa niên độ của AVF không phản ánh trung thực và hợp lý.

vote data