OCB lãi 3.200 tỷ đồng trước thuế 2019

Năm 2019, OCB đạt 3.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng gần 50% so với năm 2018, hoàn thành kế hoạch đề ra
 (photo: )

Năm 2019, OCB đạt 3.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng gần 50% so với năm 2018, hoàn thành kế hoạch đề ra. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, OCB có mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kép (CARG) từ năm 2016 đến 2019 đạt trên 88%.

OCB sẽ tăng vốn từ nguồn lợi nhuận tích lũy được trong năm 2020 và sẽ tiếp tục có những chuẩn bị phòng ngừa cho biến động của thị trường.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của OCB  đạt khoảng 120.000 tỷ đồng. Năm 2019, hiệu suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân (ROAA) và hiệu suất sinh lời của vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE) của OCB lần lượt trên 2,4% và 28%. Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần tăng hơn 25% đạt mức khoảng 3.300 đồng/cổ phiếu

vote data