Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận 2018 hơn 1.800 tỷ đồng

Tại đại hội cổ đông lần này, ngân hàng sẽ bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2017 - 2021.
 (photo: )

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã chứng khoán: STB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2018, sẽ diễn ra vào ngày 20/4.

Năm 2017, ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Trong đó, tổng tài sản hợp nhất cuối năm đạt 368.469 tỷ đồng, tăng 11%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.492 tỷ đồng, gấp 9,6 lần so với năm trước, đạt 255% kế hoạch đặt ra. Các chỉ số sinh lời cũng được cải thiện đáng kể; ROE tăng từ 0,4% năm 2016 lên 5,2% năm 2017; ROA tăng từ 0,03% lên 0,34%.

Mức lãi sau thuế của ngân hàng năm 2017 là 1.181 tỷ đồng. Trong đó, 5% lãi sau thuế sẽ được dùng để trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 10% dùng để trích lập quỹ dự phòng tài chính. Ngoài ra, 181 tỷ đồng dùng để trích thưởng vượt kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017; 202 tỷ đồng dùng để trích lập quỹ Khen thưởng và Phúc lợi. Sau khi trích lập các quỹ, lũy kế lợi nhuận sau thuế còn giữ lại của ngân hàng là 1.657 tỷ đồng.

Năm 2018, Sacombank đặt kế hoạch nâng tổng tài sản lên 430.900 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cuối năm 2017. Nguồn vốn huy động đạt 399.100 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 255.200 tỷ đồng, tăng lần lượt 17,9% và 13,1% so với năm 2017. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.838 tỷ đồng, tăng 23,2%. 

Với kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận này, Sacombank sẽ trình cổ đông mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018 dự kiến là 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất (tức khoảng 36,76 tỷ đồng).

Năm 2017, ngân hàng đã trích 20% lợi nhuận vượt kế hoạch để chia thưởng cho cán bộ nhân viên ngân hàng. Năm 2018, Sacombank cho biết sẽ trình cổ đông thông qua việc tiếp tục duy trì tỷ lệ trích thưởng này để khuyến khích người lao động. 

Ngoài ra, tại Đại hội sẽ tiến hành thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Kiều Hữu Dũng – Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank. Đồng thời Sacombank cũng sẽ thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Tại ĐHĐCĐ năm 2017, ngân hàng đã thống nhất nhiệm kỳ của HĐQT và BKS Sacombank là 5 năm được tính từ 2017 đến 2021. Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 là 7 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 là 4 thành viên, tất cả đều là thành viên chuyên trách.

Trong kế hoạch thay đổi cơ cấu, Sacombank sẽ giữ nguyên số lượng thành viên HĐQT và BKS nhưng tăng số thành viên HĐQT độc lập từ 1 người lên 2 người, đồng thời có 1 thành viên không chuyên trách trong BKS. 

Do sau khi ông Kiều Hữu Dũng - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT từ nhiệm, HĐQT ngân hàng sẽ chỉ còn 5 người nên ngân hàng sẽ bầu bổ sung thêm 2 thành viên HĐQT, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập.

vote data