Hàng loạt thủ tục kiểm tra chuyên ngành về môi trường sẽ được bãi bỏ

Từ ngày 1.10, hàng loạt thủ tục kiểm tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất sẽ được bãi bỏ.
<p>Nhiều thủ tục hành chính trong kiểm tra chuyên ngành nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được bãi bỏ Ng.Ng</p> (photo: )

Nhiều thủ tục hành chính trong kiểm tra chuyên ngành nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được bãi bỏ Ng.Ng

Theo Thông tư 3/2018 của Bộ TN-MT ban hành nhằm sửa đổi, bãi bỏ thủ tục liên quan kiểm tra chuyên ngành, bổ sung một số điều của Thông tư 41 về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, từ ngày 1.10 tới đây, hàng loạt thủ tục do Bộ TN-MT yêu cầu trước đây sẽ được bãi bỏ.

Cụ thể, một số thủ tục kiểm tra chuyên ngành của Bộ này được đơn giản hóa hơn như: Trong hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận đối với cá nhân, tổ chức trực tiếp sử dụng phế liệu nhập làm nguyên liệu sản xuất (gọi chung là hồ sơ), chỉ quy định 1 báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thay vì phải có 7 báo cáo như trước đây. Hồ sơ cũng không còn yêu cầu phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.

Thứ 2, thời hạn của giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được Bộ này cấp từ 2 năm lên 3 năm, kể từ ngày cấp. Bỏ quy định thương nhân nhập khẩu, xuất khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn phải đăng ký với Bộ TN-MT. Bỏ thủ tục xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC, bỏ đơn đăng ký nhập khẩu các chất HCFC đã được Bộ TN-MT xác nhận.

Thứ 3, hàng loạt thủ tục xuất nhập khẩu polyol trộn sẵn HCFC-141b, xuất nhập khẩu chất HCFC tại Bộ TN-MT, hồ sơ nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục xuất nhập khẩu chất này, các thủ tục hành chính một cửa, đăng ký nhập xuất, chứng nhận đầu tư kinh doanh, hóa đơn bán hàng , xác nhận đăng ký nhập… chất HCFC của Bộ TN-MT cũng bị bãi bỏ.

Dịp này, một số nội dung trong Thông tư liên tịch số 47/2011 của Bộ Công thương và Bộ TN-MT quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn cũng được bãi bỏ một số nội dung và Thông tư liên tịch 178/2015 của Bộ Công thương - NN-PTNT - TN-MT - Y tế hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia cũng được bãi bỏ.

vote data