Thuế thu nhập cá nhân, bảo vệ môi trường góp 120.000 tỷ vào ngân sách

Thu từ thuế thu nhập cá nhân ước đạt 82,5 nghìn tỷ đồng; còn thu thuế bảo vệ môi trường đạt 38,3 nghìn tỷ đồng trong hơn 11 tháng.
 (photo: )

Số liệu sơ bộ từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2018 ước tính đạt 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 87,9% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 926,9 nghìn tỷ đồng, bằng 84,3%; thu từ dầu thô 54,3 nghìn tỷ đồng, bằng 151,3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu là 174,9 nghìn tỷ đồng, bằng 97,7%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 128,6 nghìn tỷ đồng, bằng 77,2% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 156,6 nghìn tỷ đồng, bằng 70,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 178,7 nghìn tỷ đồng, bằng 82%.

Đáng chú ý, số thu từ thuế thu nhập cá nhân cũng lên đến 82,5 nghìn tỷ đồng, bằng 85,2% kế hoạch năm. Còn thu từ thuế bảo vệ môi trường đạt 38,3 nghìn tỷ đồng, bằng 78,5% năm.

Nếu cộng dồn tiền thuế thu được từ hai khoản này cũng lên đến hơn 120 nghìn tỷ đồng, chiếm 13% tổng thu nội địa và chiếm 10% tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến nửa đầu tháng 11/2018.

Bên cạnh đó, trong hơn 11 tháng qua, ngân sách cũng thu được trên 102 nghìn tỷ đồng từ tiền sử dụng đất, vượt kế hoạch đề ra 18,8%.

Về chi ngân sách, báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2018 ước tính đạt 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 76,6% dự toán năm.

Trong đó, chi thường xuyên đạt 806,8 nghìn tỷ đồng, bằng 85,8%; chi đầu tư phát triển 239,8 nghìn tỷ đồng, bằng 60% và chi trả nợ lãi 93,5 nghìn tỷ đồng, bằng 83,1%.

Link bài gốc: http://vneconomy.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan-bao-ve-moi-truong-gop-120000-ty-vao-ngan-sach-20181203110204939.htm

vote data