Novaland đạt hơn 1.900 tỷ đồng doanh thu trong quý 1

Lợi nhuận sau thuế của Novaland đạt 128,4 tỷ đồng, giảm 68,6% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính giảm mạnh là nguyên nhân chính dẫn đến việc sụt giảm lợi nhuận của công ty.
 (photo: )

CTCP Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (NVL: Hose) đã công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2018 với mức doanh thu tương đương cùng kỳ, tuy nhiên lợi nhuận chứng kiến sự sụt giảm mạnh.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý này của Novaland đạt 1.924,2 tỷ, giảm 7 tỷ đồng so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 6,4% nên lợi nhuận gộp của công ty đạt 550,7 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. 

Tuy nhiên, doanh thu tài chính trong kỳ chỉ đạt 126,3 tỷ đồng giảm 73% so với quý 1/2017 do không còn doanh thu từ việc đánh giá lại khoản đầu tư khi hợp nhất kinh doanh từng giai đoạn cùng với công ty con. Chi phí tài chính tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 72% và 65% dẫn đến lợi nhuận trước thuế đạt 230 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ.

Thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty khác với mức thuế suất 20% thông thường sau khi bị điều chỉnh ở một số khoản mục. Đáng chú ý nhất là phần lỗ tính thuế không ghi nhận thuế hoàn lại đạt 91,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của Novaland đạt 128,4 tỷ đồng, giảm 68,6% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/03/2018, tổng tài sản của Novaland đạt 50.619 tỷ đồng, tăng 1.152 tỷ đồng so với đầu kỳ. Đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty giảm 400 tỷ đồng trong khi đó hàng tồn kho tăng 1.470 tỷ đồng so với đầu kỳ. 

Nợ ngắn hạn của công ty tăng lên 2.166 tỷ đồng trong đó mục phải trả người bán ngắn hạn giảm 860 tỷ đồng, người mua trả tiền trước tăng lên 1.553 tỷ đồng và các khoản vay ngắn hạn tăng 1.775 tỷ đồng. Nợ dài hạn của công ty đã giảm 1.228 tỷ đồng so với đầu kỳ.

vote data