Phạt 50 triệu đồng nếu chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định

Phạt tiền từ 20-50 triệu đồng đối với trường hợp diện tích đất nhận chuyển quyền vượt hạn mức trên 5 ha.
 (photo: )

Theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, hành vi nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 130 của Luật đất đai và Điều 44 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP sẽ bị phạt đến 50 triệu đồng.

Cụ thể, hành vi nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức theo quy định của pháp luật về đất đai thì hình thức và mức xử phạt như sau:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với trường hợp diện tích đất nhận chuyển quyền vượt hạn mức dưới 1ha; phạt tiền từ 3-10 triệu đồng đối với trường hợp diện tích đất nhận chuyển quyền vượt hạn mức từ 1-3ha; phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với trường hợp diện tích đất nhận chuyển quyền vượt hạn mức từ 3-5ha; phạt tiền từ 20-50 triệu đồng đối với trường hợp diện tích đất nhận chuyển quyền vượt hạn mức trên 5ha.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển quyền vượt hạn mức do thực hiện hành vi vi phạm quy định nêu trên. Trường hợp không thực hiện được việc trả lại đất đã nhận chuyển quyền thì Nhà nước thu hồi theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai.

Nghị định cũng quy định mức phạt đối với hành vi nhận chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất không đúng quy định tại các Điều 153 và Điều 169 của Luật đất đai và Điều 39 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Cụ thể, trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam nhận chuyển quyền sử dụng đất ở chưa có nhà ở không thuộc dự án phát triển nhà ở hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất không phải là đất ở nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì hình thức và mức xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1ha; phạt tiền từ 20-40 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1ha đến dưới 0,5ha; phạt tiền từ 40-60 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5ha đến dưới 01ha; phạt tiền từ 60-100 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1ha đến dưới 3ha; phạt tiền từ 100-200 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 3ha trở lên.

Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì hình thức và mức xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 20-30 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1ha; phạt tiền từ 30-60 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1hađến dưới 0,5 ha; phạt tiền từ 60-90 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 ha đến dưới 1 ha; phạt tiền từ 90-150 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 1ha đến dưới 03ha; phạt tiền từ 150-300 triệu đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 3 ha trở lên.

vote data